พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559