กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

เนื่องด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพกับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  ในระดับ ปวช. และ ปวส.  ทั้งภาคค่ำ  และภาควันอาทิตย์   ในวันอาทิตย์  ที่  14  มกราคม  2561  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี

นักศึกษา ที่เข้ารับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ต้องแต่งการชุดนักศึกษา ถูกต้องตามระเบียบของวิทยาลัย  และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็นสำหรับการทดสอบฯ เอง   (นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ต้องเตรียมเครื่องคิดเลขมาใช้ในการทดสอบฯ)

*หมายเหตุ 

–  กำหนดการและสถานที่อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม หากมีการปรับเปลียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  –  จะไม่อนุญาติให้นักศึกษาที่มาช้าเกิน 15 นาทีเข้าห้องสอบ  

  –  นักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  จะไม่สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้