โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560

           โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560

โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560  ศูนย์การเรียนรู้อิชิตันแลนด์  และศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา   ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561  โดยการกำกับดูแลจากคณะอาจารย์  เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้นำสาระความรู้  และเนื้อหามาปรับประยุคใช้ในการดำเนินชีวิต  การประกอบอาชีพ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป