วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากร ทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ขั้นสูง ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 16-21 ธันวาคม 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี
คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์
เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ขั้นสูง
ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 16-21 ธันวาคม 2561