กิจกรรมเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี
ผู้บริหาร-คณะอาจารย์
เข้าารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ขั้นสูง