ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติสถานศึกษา |  วิสัยทัศน์  |  พันธกิจ   | หลักสูตร | บุคคลากร

      วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   กระทรวงศึกษาธิการ   โดยนางนันทา  ควันธรรม เป็นผู้รับใบอนุญาตก่อตั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524     ต่อมาปีการศึกษา 2541 ได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่เป็น  นายสหัส  เอกตระกูล    ในปีการศึกษา 2555เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2555 ได้ปรับเปลี่ยนการบริหารโดย นาย สหัส  เอกตระกูล เป็นผู้อำนวยการและมี นาย รชต  กฤตธรรมวรรณ  เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียน และนางสาวพรรณิภา  งามเลิศ  เป็นรองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ    จนถึงปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ    จัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาชีพ  เพื่อการศึกษาต่อและเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนตามศักยภาพของตน  

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : 02-1021823  e-mail  : kt0459@hotmail.com  , it@ncschool.ac.th