วิสัยทัศน์

“บริหารและจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการ และวิชาชีพด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเพื่อ    ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  โดยบุคลากรมืออาชีพ”