พันธกิจ (MISSION)  

๑. พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ

๒. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่สู่ระดับมืออาชีพ

๓. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  ให้เอื้อต่อการบริหารการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชุม

๕. พัฒนาความสามารถ ทักษะ คุณธรรม และบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและต้องการของสถานประกอบการ ผู้ปกครอง  ชุมชนและสังคม

๖. พัฒนาอาคารสถานที่  สื่อ  วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพียงพอ และทันสมัย

 

* ภาพจาก http://www.aialogistics.com/