ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดการพิธีประสาทวุฒิบัติ _2559

ncschool-master

ncschool-master

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี   ได้จัดงานประสาทวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้ง ๓ สาขาประกอบด้วย สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอเรียนเชิญครู อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีประสาทวุฒิบัตร  ในวันอาทิตย์ที่   ๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ครูนนนทบุรีจำกัด

คลิกเพื่อดูแผนที่ภาพใหญ่