โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีการศึกษา2560

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ณ วัดสนามใน อำเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี
วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561