ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2561

ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2561

เปิดภาคเรียน พร้อมกิจกรรมปฐมนิเทศ  ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

วันอาทิตย์ที่  27  พ.ค. 2561

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี    นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ พร้อมกัน ที่ห้องประชุม  เวลา 08.00 น.