ประกาศกำหนดการกิจกรรมไหว้ครู 2561

ประกาศกำหนดการกิจกรรมไหว้ครู 2561

วันที่ 24 มิถุนายน  2561     เวลา  08.00 น.  -  12.00 น.

ณ  ห้องประชุม  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี

นักเรียน  นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ