คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี

ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ณ โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี

วันจันทร์ที่ 10  กันยายน  2561