วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี จัดกิจกรรมวินดินโลก(World Soil Day)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนนทบุรี จัดกิจกรรมวินดินโลก(World Soil Day)