ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นักศึกษา

การประดิษฐ์โคมไฟจากช้อนพลาสติก    

17279

โครงการการประดิษฐ์โคมไฟจากช้อนพลาสติก

อาจารย์ที่ปรึกษา  : อ.สุรพงศ์  เอี่ยมสำอางค์

จัดทำโดย  :  นางสาววรีรัตน์  สองสุข     นางสาวรรวิสา  สุขก้อน

ระดับชั้น : ปวช. 3

วัตถุประสงค์ : ประดิษฐ์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง   ซึ่งวัสดุเป็นสิ่งของเหลือใช้  สามารถพอได้ทั่วไป

17283

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :   สามารถนำวัสดุเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  และเสริมสร้างทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป  และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  ซึ่งสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้ที่อยากมีอาชีพเสริม และทำให้เกิดรายได้