กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 1/59

3

โรงเรียนพณิชการนนทบุรีักำหนดจัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่  1/2559  ในวันอาทิตย์  ที่  29  พฤษภาคม  2559    เวลา  08.00  น.  ณ โรงเรียนพณิชยการนนทบุรี