สาระน่ารู้

แจกแนวข้อสอบ กพ. (ภาค ก.)      

แนวข้อสอบ  กพ.

– การใช้อังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
– ความสามารถด้านเหตุผล (แนวข้อสอบ)
– ความเข้าใจด้านการคำนวณ (แนวข้อสอบ)
– ความเข้าใจในภาษา  การสรุปและตีความ
– คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (ความสามารถทั่วไปทางตัวเลข)