...
           โครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2560...